Regulamin


 

1. Poniżej są opisane warunki i umowy, na jakich International Payment 5000 Ltd. (“Trade5000”) oferuje dostęp do swojej strony internetowej klientowi (zwanemu dalej “użytkownikiem” lub “klientem”) oraz wykorzystaniem jego usług (zwanych dalej “umową” lub “umową użytkownika” lub “umowa dotycząca usług online”). Trade5000 jest znakiem handlowym International payments 5000, Ltd. Adres operacyjny: Tornimae 5, Tallinn, 10145, Estonia.

Niniejsza Umowa opisuje warunki, a także ryzyko związane z korzystaniem z naszych usług dostępnych w domenie i subdomenach International payments 5000 Ltd. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta. Musisz przeczytać, zgodzić się i zaakceptować wszystkie warunki zawarte w niniejszej umowie użytkownika bez jakichkolwiek modyfikacji, które zawierają następujące warunki wyraźnie określone poniżej oraz te, które zostały dodane przez odniesienie, zanim będziesz mógł zostać klientem International Payment 5000 Ltd. Uzyskując dostęp do witryny za jej pomocą, zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszej Umowy, które mogą dotyczyć Ciebie.

 
2. Następujące pojęcia użyte w niniejszej Umowie mają znaczenie nadane im poniżej, o ile nie zaznaczono inaczej w niniejszej Umowie:

 • 1. “System” oznacza system elektroniczny mający na celu ułatwienie handlu kontraktami finansowymi za pośrednictwem internetu, korzystając z platformy Trade5000 zdefiniowanej powyżej, z zastrzeżeniem wszelkich postanowień niniejszej Umowy i warunków Podręcznika Handlu (zdefiniowany poniżej), która stanowi integralną część Umowy;
 • 2. “Umowa finansowa” lub “umowa” oznacza umowę kupna Trading Speed, lub Digital Options, lub jakąkolwiek inną ofertę finansową, którą Trade5000 może zaoferować przez system od czasu do czasu klientom;
 • 3. “Trading Speed lub Digital Options” oznacza opcję oferującą stały zysk ustalony z góry na początku Umowy;
 • 4. “Cena kontraktu” oznacza stawki oferowane przez system i oparte na “orientacyjnych” stawkach oferowanych przez różne systemy informacji finansowej jako bieżące zaktualizowane stawki dla umów mających zastosowanie na rynkach finansowych;
 • 5. “Rynki” oznaczają międzynarodowe rynki finansowe, towarowe i inne mające zastosowanie rynki, w których ustalane są stawki umowne na wolnym handlu i na innych rynkach, w których są sprzedawane różne aktywa finansowe;
 • 6. “Dzień Roboczy” oznacza jeden dzień kalendarzowy rozpoczynający się o godzinie 00:00 i kończący się o 23:59 GMT;
 • 7. “Transakcja” oznacza kupno / sprzedaż Kontraktu Finansowego po ustalonej cenie;
 • 8. “Zamknięcie” oznacza odwróconą transakcję mającą na celu zamknięcie otwartej pozycji (sprzedaż kontraktu finansowego uprzednio nabytego i odwrotnie) w sumie lub w ilości identycznej z wydatkowaną w pierwotnej transakcji w tym samym Dniu Roboczym;
 • 9. “Zabezpieczenie” oznacza początkową kwotę złożoną przez Użytkownika w Trade5000 po potrąceniu strat, potrąceniu środków wycofanych przez Ciebie oraz zysków z Transakcji;
 • 10. “Podręcznik Handlu” oznacza podręcznik opisujący procedury, warunki wykonania i realizacji transakcji;

 

Niniejsza Umowa wchodzi w życie po akceptacji przez nowych użytkowników przy rejestracji lub po otrzymaniu powiadomienia pocztą elektroniczną od wcześniej zarejestrowanych użytkowników. Umowa dotyczy wszystkich użytkowników Trade5000. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na pełne przestrzeganie wszystkich naszych warunków.
Trade5000 może zmienić lub znowelizować niniejszą Umowę w dowolnym czasie, publikując zmienione warunki na stronie. Kontynuując handel, przez platformę potwierdzasz, że zgadzasz się na związanie się z przyszłymi zmianami.

Wszystkie zmienione warunki wchodzą w życie dwa tygodnie po ich początkowej publikacji na stronie internetowej lub od daty rejestracji nowych użytkowników po dokonaniu takich zmian, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jeśli nie wyrażasz zgody na związanie się z warunkami niniejszej Umowy, nie używaj ani nie korzystaj z naszych usług, i natychmiast poinformuj nas pisemnie.
Niniejsza Umowa Usług Online jest dokonywana pomiędzy Trade5000 a Tobą. Niniejsza Umowa dotyczy zarówno strony internetowej Trade5000, jak i platformy handlowej, a także zawartości elektronicznej i oprogramowania znajdującego się obecnie na stronie dostarczającej klientowi informacji w czasie rzeczywistym oraz wszelkich innych funkcji, treści lub usług, które Trade5000 może dodać w przyszłości.

 

3. UPRAWNIENIA CZŁONKOSTWA

Nasze usługi są dostępne i mogą być wykorzystywane tylko przez osoby fizyczne lub firmy, które mogą tworzyć prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem dla ich kraju zamieszkania. Nie ograniczając powyższych postanowień, nasze usługi nie są dostępne dla osób poniżej 18 roku życia lub w inny sposób poniżej wieku prawnego (“nieletni”). Jeśli jesteś nieletnim, nie możesz korzystać z tej usługi. Jeśli nie kwalifikujesz się, nie używaj naszej strony internetowej. W celu uniknięcia wątpliwości nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieautoryzowane użycie naszych usług przez nieletnich w jakikolwiek sposób. Ponadto nasze usługi są dostępne i mogą być wykorzystywane tylko przez osoby dysponujące wystarczającym doświadczeniem i wiedzą w sprawach finansowych, aby móc ocenić zalety i ryzyko pozyskania kontraktów finansowych za pośrednictwem tej witryny i uczyniły to bez uzależniania się od jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej Witrynie. Zgodnie z powyższym przepisem nie ponosimy odpowiedzialności za weryfikację i / lub sprawdzenie, czy posiadasz taką wystarczającą wiedzę i / lub doświadczenie, a także nie ponosimy odpowiedzialności za szkody i / lub straty poniesione przez Ciebie jako wynik niewystarczającej wiedzy i / lub doświadczenia. Jeśli nie kwalifikujesz się, nie używaj naszej strony internetowej.
Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, nasze usługi nie są dostępne tam, gdzie oni są nielegalne, a Trade5000 zastrzega sobie prawo do odmowy i / lub anulowania usług dla każdego, według własnego uznania. Korzystając z naszej strony internetowej, rozumiesz i akceptujesz, że przepisy dotyczące umów finansowych są różne na całym świecie. Gwarantujesz pełne przestrzeganie wszelkich przepisów, rozporządzeń lub dyrektyw odnoszących się do twojego kraju zamieszkania (zamieszkania) w odniesieniu do korzystania ze strony internetowej.

Aby uniknąć wątpliwości, możliwość dostępu do naszej witryny internetowej niekoniecznie oznacza, że nasze usługi i / lub Twoje działania przez nią są zgodne z prawem, przepisami i dyrektywami właściwymi dla Twego kraju zamieszkania.

Ta strona internetowa nie może być używana przez osoby, jeśli taka oferta nie jest zgodna z prawem kraju, którego jesteś obywatelem.
Dostęp do tej strony internetowej oraz oferowanie kontraktów finansowych za pośrednictwem tej witryny może być ograniczone w niektórych jurysdykcjach (np. w Kanadzie), odpowiednio do użytkowników, którzy mają dostęp do tej witryny, są zobowiązane do poinformowania o sobie i przestrzegania takich ograniczeń. Niniejszym oświadczasz, że pieniądze zainwestowane na Twoje konto w Trade5000 nie pochodzą z żadnej działalności przestępczej czy nielegalnej.

 

4. OGRANICZONA LICENCJA

Trade5000 zapewnia Ci niewyłączne, nieprzenośne i ograniczone prawo dostępu oraz korzystanie z jego strony internetowej (zwanej dalej “Licencją”). Niniejsza Licencja wynika z ciągłej zgodności z warunkami niniejszej Umowy. Zgadzasz się nie pogłębiać linków do strony internetowej, nie sprzedawać ani nie zezwalać na dostęp do strony internetowej innym osobom, a także nie kopiować żadnych materiałów znajdujących się na stronie internetowej w celu ich sprzedaży lub do innych celów bez uprzedniej pisemnej zgody z Trade5000. Aby uniknąć wątpliwości, będziesz odpowiedzialny i związany przez nieupoważnione korzystanie z serwisu, naruszony w tej sekcji. Wyrażasz zgodę na wykorzystanie informacji otrzymanych z systemów informacyjnych Trade5000 wyłącznie w celu realizacji transakcji wewnątrz i w ramach Trade5000. Użytkownik zgadza się również nie wykorzystywać kontaktów wymienionych na stronie w żadnych nielegalnych, obraźliwych, obsesyjnych, nieprzyzwoitych, groźnych celach lub w celu prześladowania innych osób.
Licencja udzielona na mocy niniejszej Umowy wygasa, jeśli Trade5000 uważa, że ​​wszelkie informacje dostarczone przez Ciebie, w tym adres e-mail, przestały być aktualne lub dokładne, lub jeśli nie podporządkujesz się żadnym warunkom niniejszej umowy i wszystkim zasadom wytycznych dla każdej z usług Trade5000 ustalił, że w jakikolwiek sposób nadużyłeś platformy handlowej zapewnionej przez Trade5000 (w tym, ale nie ograniczając się do prowadzenia nieprawidłowych działań handlowych).

 • 1
 • 1.1 Po takim naruszeniu wyrażasz zgodę na przestanie korzystania z usług. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Trade5000, według własnego uznania i bez powiadomienia, może zakończyć dostęp do dowolnej lub wszystkich usług, zamknąć otwartą transakcję oraz usunąć i odrzucić wszelkie informacje lub treści w ramach komunikacji usługowej o ile nie wskazano inaczej dla konkretnej usługi, wszelka korespondencja lub jakiegokolwiek rodzaju materiały przesyłane pocztą e-mail, lub w inny sposób przesyłane za pośrednictwem usług, w tym informacje, dane, pytania, komentarze lub sugestie (twoje “Komunikaty”) będą traktowane jako niezastrzeżone i niepoufne.

Akceptując niniejszą Umowę, udzielasz licencji firmie Trade5000, aby wykorzystywała komunikację w dowolny sposób, jaki uzna za stosowny, na stronie internetowej lub w innym miejscu, bez żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań.
Trade5000 może dowolnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how, techniki, lub informacje zawarte w komunikacji w dowolnym celu, w tym między innymi przy opracowywaniu i wprowadzaniu produktów do obrotu.
Trade5000 ma prawo, ale nie jest obowiązany, do sprawdzania lub zatrzymywania komunikacji.

 • 2
 • 2.1. Trade5000 może monitorować komunikację, aby ocenić jakość otrzymywanych usług, zgodność z niniejszą Umową, bezpieczeństwo witryny Web lub z innych powodów.
 • 2.2. Zgadzasz się, że takie działania monitorujące nie będą uprawniać Cię do żadnej przyczyny działania ani do innych praw w odniesieniu do sposobu, w jaki Trade5000 monitoruje twoją komunikację.
 • 2.3. W żadnym przypadku Trade5000 nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne koszty, szkody, wydatki lub jakiekolwiek inne zobowiązania poniesione przez Ciebie w wyniku działań monitorujących Trade5000.

 

5. NASZE ZOBOWIĄZANIA

Trade5000 dostarczy Ci informacje i środki techniczne do korzystania z Usług w trybie całodobowym od niedzieli 22:00 GMT do piątku 21:00 GMT, z wyjątkiem świąt oficjalnych w USA i Europie. Trade5000 będzie zapewniać dostęp do transakcji handlowych oraz kwotowań za pośrednictwem rezerwy w trybie całodobowym od niedzieli 22:00 GMT do piątku 21:00 GMT, z wyjątkiem świąt oficjalnych w USA i Europie. Trade5000 wywiąże się ze wszystkich zobowiązań wynikających ze wszystkich zamówień handlowych, prowadzi rejestr swoich wniosków i je wypełnień, a także dostarcza niezbędne oświadczenia na żądanie.

 • 1. Trade5000 udostępnia następujące raporty online: 1. Pozycje otwarte: Raport przedstawiający otwarte transakcje. 2. Wyciąg z konta: raport przedstawiający stan konta i wyciąg z rachunku w danym momencie. Pobranie podatków: wiesz, rozumiesz i zgadzasz się, że z reguły Trade5000 nie pobiera podatków w imieniu żadnego organu w żadnej formie ani w żaden sposób.
 • 2. Trade5000 zabrania łączenia / handlowania / deponowania za pomocą dwóch różnych kont z tego samego komputera / IP.
 • 3. Bez ograniczenia powyższego, Twoim obowiązkiem jest czerpanie zysków z usług Trade5000. Nie odstępując od swojej niezależnej i pełnej odpowiedzialności za realizację płatności podatkowych, zgadzasz się, że Trade5000 ma prawo do odliczenia podatku, który może być wymagany przez obowiązujące prawo, ale nie jest to wymagane w oparciu o wyniki działań z Trade5000.

 

6. INFORMACJE REJESTRACYJNE I WYMAGANIA

Po zarejestrowaniu się w usłudze Trade5000 poprosi o podanie pewnych informacji identyfikujących (“Rejestracja”). Użytkownik wyraża zgodę na podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji na swój temat w trakcie procesu rejestracji, a także zgadza się nie podszywać się pod inną osobę lub podmiot, nie przedstawiać fałszywych informacji o łączność z inną osobą, podmiotem lub stowarzyszeniem, nie używać fałszywych nagłówków lub w inny sposób nie ukrywać swojej tożsamości w dowolnym celu od Trade5000.

1. Jeśli rejestrujesz się jako podmiot gospodarczy lub biznesowy, niniejszym oświadczasz, że masz prawo do związania tego podmiotu z niniejszą Umową. Trade5000 z troską podchodzi do informacji, które powierzasz Trade5000, zgodnie z informacjami, które przekazuje podczas procesu rejestracji oraz w Polityce prywatności.
2. Podczas procesu rejestracji zostaniesz poproszony o wybranie nazwy użytkownika i hasła, które będą używane przez Сiebie za każdym razem, gdy wchodzisz na stronę internetową, aby korzystać z usługi. Ze względu na ochronę użytkownika i innych użytkowników witryny sieci Web nie należy udostępniać informacji rejestracyjnych (w tym hasła i nazwy użytkownika) innej osobie lub podmiotowi gospodarczemu w jakimkolwiek celu, w tym między innymi do ułatwiania dostępu i nieautoryzowanego korzystania z Usługi.
3. Sam ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania, które występują w witrynie internetowej poprzez użycie Twoich danych rejestracyjnych. Jeśli uważasz, że ktoś używał Twoich informacji rejestracyjnych, nazwy użytkownika lub hasła do uzyskiwania dostępu do dowolnej usługi bez Twojego upoważnienia, powinieneś niezwłocznie powiadomić o tym nasz Dział Obsługi Klienta.
4. Ważne informacje o procedurach identyfikacji klienta w celu otwarcia nowego konta, aby pomóc rządom w zwalczaniu finansowania terroryzmu i prania pieniędzy, obowiązujące przepisy wymagają, aby wszystkie instytucje finansowe uzyskiwały, weryfikowały i rejestrowały informacje identyfikujące każdą osobę, która otworzy konto.
Co to dla Ciebie oznacza? Po otwarciu konta prosimy o podanie nazwiska, adresu, daty urodzenia i innych informacji, które pozwolą nam zidentyfikować Cię.

 

 1. 7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Trade5000 dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prywatność, poufność i bezpieczeństwo swoim klientom zarówno w trakcie ich interakcji z Trade5000, jak i później, w najszerszym zakresie możliwym do osiągnięcia przez Trade5000. Kiedy klienci rejestrują się w Trade5000, potwierdzają gotowość do dzielenia się z Trade5000 pewnymi prywatnymi informacjami, których używamy w celu potwierdzenia tożsamości klienta i zapewnienia bezpieczeństwa jego depozytów i rachunku handlowego. Informacje te są gromadzone zgodnie z naszymi rygorystycznymi procedurami weryfikacji, które służą dla zapobiegania międzynarodowych operacji prania pieniędzy i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych klientów.

 

 • Nasi klienci zobowiązują się dostarczać nam prawdziwe, aktualne i dokładne informacje na temat ich tożsamości. Ponadto, są oni zobowiązani do kategorycznego stwierdzenia, że ​​rejestrują się i handlują we własnym imieniu i nie starają się w żadnym momencie postępować w sposób, który mógłby zostać uznany za niezgodny z prawem, ani też nie zamierzają podszywać się pod inne osoby w żadnym celu.
 • Procedury gromadzenia danych Trade5000 obejmują zbieranie dowolnych, ujawnianych przez klienta informacji, udostępnianych wspólnie z Trade5000, oprócz umieszczania plików cookie w celu gromadzenia danych o sposobie interakcji klienta z witryną Trade5000.
 • Te narzędzia do zbierania informacji o kliencie są wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa klienta, a wszystkie dane gromadzone przez Trade5000 są udostępniane tylko osobom w Trade5000, które biorą udział w weryfikacji informacji o koncie klienta w wyraźnym celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa klienta.
 • Trade5000 nigdy nie ujawni żadnych prywatnych ani innych poufnych informacji dotyczących naszych klientów i byłych klientów stronom trzecim bez wyraźnej, pisemnej zgody naszych klientów, z wyjątkiem takich szczególnych przypadków, w których ujawnienie jest wymogiem prawnym, lub jest w inny sposób konieczne do przeprowadzenia analizy weryfikującej tożsamości klienta w celu zabezpieczenia jego konta i zabezpieczenia jego danych osobowych.
 • Rejestrując się w Trade5000 i poprzez dobrowolną interakcję z produktami i usługami Trade5000, klient potwierdza i zgadza się, że wyraża zgodę na wykorzystanie wszystkich lub części podanych przez siebie informacji dotyczących rachunku handlowego Trade5000 oraz transakcji, których dokonał. Wszystkie interakcje, które podejmuje klient z Trade5000, będą przechowywane przez Trade5000, dla celów ewidencyjnych i jako takich, które mogą być stosowane przez Trade5000 w takich przypadkach, gdy powstają spory między klientami a Trade5000.
 • Trade5000 dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność danych osobowych swoich klientów, w tym wdrożenie procedur ochrony danych zaprojektowanych w celu zapewnienia poufności klienta. Trade5000 zapewnia, że jego polityka ochrony danych jest regularnie aktualizowana w celu zapewnienia, że poufne informacje klienta są stale chronione.

 

 1. 8. ODSZKODOWANIE I PRAWO DO POTRĄCENIA

Klient niniejszym zobowiązuje się zabezpieczać i chronić firmę Trade5000, jej dyrektorów, urzędników, pracowników lub przedstawicieli przed wszelkimi stratami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami lub wydatkami, które mogą ponieść z powodu niewykonania zobowiązania przez klienta wynikające z niniejszego regulaminu, lub działanie z naruszeniem warunków w nim zawartych, lub w wyniku jakiegokolwiek naruszenia obowiązujących przepisów.

 • W przypadku, gdy istnieje jakakolwiek odpowiedzialność klienta wobec Trade5000, jego dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników lub agentów, zgodnie z postanowieniami powyższej klauzuli odszkodowawczej, Trade5000 ma prawo do potrącenia tej kwoty w stosunku do salda na rachunku otwartego konta.
 • Odpowiedzialność Trade5000, jego funkcjonariuszy, dyrektorów lub pracowników, wobec Ciebie lub osób trzecich w jakichkolwiek udowodnionych okolicznościach jest ograniczona do kwoty pieniędzy, którą przekazałeś lub zdeponowałeś na swoim koncie w Trade5000 w związku z transakcją powodującą powstanie takiej odpowiedzialności.
 • Kolejne transakcje dokonywane na rachunku handlowym Klienta na jego własny wniosek i autoryzowane przez niego będą uznawane za dowód dobrej jakości usług świadczonych przez Trade5000.

 

 1. 9. OŚWIADCZENIE O RYZYKU

Użytkownik zgadza się wziąć pełną odpowiedzialność za transakcje dokonywane na swoim koncie i jest jedyną osobą odpowiedzialną za jakiekolwiek zyski i straty. Nie ograniczając powyższego, usługi finansowe zawarte na tej stronie są odpowiednie tylko dla klientów, którzy są w stanie ponieść stratę wszystkich pieniędzy, które inwestują, i którzy rozumieją ryzyko i mają doświadczenie w podejmowaniu ryzyka związanego z pozyskiwaniem umów finansowych. Biorąc pod uwagę twoje zasoby, okoliczności osobiste i zrozumienie konsekwencji podjętych działań, ponosisz odpowiedzialność za dokładne rozważenie, czy taka usługa jest dla Ciebie odpowiednia, niezależnie od tego, czy pomaga to w osiągnięciu celów i spełnieniu Twoich potrzeb.  Zdecydowanie zalecamy konsultować się z ekspertami podatkowymi i radcami prawnymi.

 • Dodatek dotyczący ujawnienia czynników ryzyka.

ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, WYKONYWANIE OPERACJI FINANSOWYCH ZAWIERA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. PODOBNE DZIAŁANIA MUSZĄ BYĆ UWZGLĘDNIONE JAKO DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA O WYSOKIM POZIOMIE RYZYKA. MUSISZ DOKŁADNIE ZROZUMIEĆ CZY ODPOWIADA TAKI RODZAJ DZIAŁANIA FINANSOWEGO DO TWOICH POTRZEB I OSIĄGNIĘĆ POSTAWIONYCH CELÓW, DOSTĘPNOŚĆ WYMAGANYCH ZASOBÓW FINANSOWYCH I TWOICH OSOBISTYCH OKOLICZNOŚCI. RYZYKO UTRATY CZĘŚCI LUB WSZYSTKICH ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW ZA KRÓTKI OKRES CZASU JEST WYSTARCZAJĄCO WYSOKA. DLATEGO ZALECAMY UŻYTKOWNIKOM WYKORZYSTYWAĆ DO HANDLU ŚRODKI, KTÓRE SĄ PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA DO RYZYKA. OSTRZEŻENIA, KTÓRE SĄ W TEJ SEKCJI NIE OBEJMUJĄ WSZELKICH MOŻLIWYCH RYZYK POWIĄZANYCH Z HANDLEM.

Ogólnie rzecz biorąc, handel na rynkach finansowych, w szczególności zawierania umów, ma charakter spekulacyjny i wiąże się z niezwykle wysokim ryzykiem. Klient oświadcza, że w pełni rozumie i akceptuje, że nieznaczne różnice w cenach rynkowych mogą pojawić się w krótkim okresie czasu, co w konsekwencji może prowadzić do wysokich zysków, strat lub do całkowitej utraty. Zgadzasz się również, że nie istnieje żadna metoda, która mogłaby zapewnić zysk z transakcji na rynkach finansowych.

Po zakończeniu rejestracji na naszej platformie transakcyjnej, poprzez utworzenie konta i otwarcie transakcji, potwierdzasz, że znasz następujące informacje:

 • Transakcje proponowane i wdrażane przez system powinny być klasyfikowane jako transakcje obarczone wysokim ryzykiem.
 • Zgadzasz się i potwierdzasz, że posiadasz pełne informacje i wiedzę, w tym ogólne transakcje o wysokiej częstotliwości, a także ryzyko. Realizacja transakcji przeprowadzana jest według własnego uznania, a ty zatem przejmujesz ryzyko związane z takimi transakcjami i potwierdzasz, że masz niezbędną możliwość finansową na sfinansowanie powyższych transakcji.
 • Zostałeś powiadomiony, że cena kontraktów złożonej przez Trade5000 może zostać ODRUSZONA, ponieważ cena wykonania lub cena opcji jest ceną, przy której Trade5000 jest gotowy do sprzedaży umowy. Ceny te NIE odzwierciedlają cen rynkowych na żywo.
 • Zdajesz sobie sprawę, że ceny kontraktów przedstawione przez Trade5000 można ODNOSIĆ jako cenę wykonania lub cenę opcji, to ceny, po których Trade5000 chce sprzedać transakcje. Te ceny niekoniecznie odzwierciedlają wartości rynkowe na żywo.
 • W przypadku zakupu transakcji możesz narazić się na znaczną stratę zainwestowanych pieniędzy lub nawet na całkowitą utratę.
 • Przeczytałeś warunki niniejszej Umowy oraz wszystkie warunki i postanowienia związane z Kontraktami Finansowymi, zgodnie z definicją w niniejszej Umowie, przed wykonaniem jakiejkolwiek Umowy finansowej i w pełni rozumiesz konsekwencje i wyniki sukcesu lub porażki.
 • Wiesz, że niewłaściwa inwestycja może spowodować znaczną stratę.
 • Wiesz, że czas trwania dowolnego kontraktu finansowego oferowanego przez system może wynosić nawet kilka minut.
 • Korzystanie z Systemu jest przeznaczone wyłącznie dla wyrafinowanych użytkowników, którzy mają zdolność przyjęcia szybkich strat aż do całkowitej utraty zainwestowanych pieniędzy i / lub papierów wartościowych. Jesteś odpowiedzialny za staranne rozważenie, czy takie transakcje pasują do Ciebie i Twoich celów, biorąc pod uwagę twoje zasoby, twoją sytuację osobistą i zrozumienie implikacji działań podjętych przez Ciebie. Są zalecani konsultacje z ekspertami podatkowymi i doradcami prawnymi.

Maksymalna strata, jaką może ponieść każdy klient, to kwota pieniędzy wpłacona przez niego na Trade5000, w tym opłaty za przewóz dziennych transakcji handlowych. Z zastrzeżeniem warunków rynkowych, zlecenia Stop Loss będą realizowane według dokładnego kursu walutowego wybranego przez klienta, w którym kwota będzie obliczana automatycznie lub według dokładnej kwoty straty wybranej przez klienta, gdzie kurs walutowy zostanie odpowiednio obliczony.

 • Transakcja tego rodzaju zostanie przeprowadzona, gdy tylko zostanie stwierdzony wyróżniający (“Wskaźnikowy) kurs walutowy w systemach informacji finansowej, który, w tym spread Trade5000, jest identyczny z zamówieniem podanym przez klienta lub wskazuje identyczną kwotę straty deklarowaną przez klienta. Kalkulacja ceny do zapłacenia (lub wypłaty, która ma być otrzymana) dla kontraktów finansowych na tej stronie, w momencie zakupu lub sprzedaży kontraktu finansowego, będzie oparta na najlepszej ocenie cen rynkowych i oczekiwanym poziomie Trade5000. Stopy procentowe, zmienność implikowana i inne warunki rynkowe w okresie obowiązywania umowy finansowej opierają się na złożonych obliczeniach arytmetycznych. Obliczenia będą obejmowały spread na korzyść Trade5000. Ceny kontraktów finansowych (lub kwoty wypłat) oferowane klientom spekulującym na temat cen rynkowych lub indeksowych mogą się znacznie różnić od cen dostępnych na rynkach pierwotnych, na których takie kontrakty są przedmiotem obrotu, ze względu na spread faworyzujący Trade5000 w systemie obliczania ceny, o którym mowa w ust. powyżej.

Trade5000 nie zapewnia rynku inwestycyjnego w celach spekulacyjnych. Każda umowa finansowa zakupiona przez klienta za pośrednictwem tej witryny jest indywidualną umową zawartą między klientem a Trade5000 i nie mogą zostać przeniesione lub podlegać dyskusji lub instrukcjom dla stron trzecich.

 

 1. 10. RYNEK

Trade5000 może udostępnić Ci za pośrednictwem jednej lub kilku swoich usług szeroką gamę informacji finansowych, które są generowane wewnętrznie lub uzyskane od agentów, dostawców lub partnerów (“Dostawcy zewnętrzni”). Obejmuje to, ale nie ogranicza się do danych rynku finansowego, ofert, wiadomości, opinii analityków i raportów z badań, wykresów lub danych (“Informacje rynkowe”). Informacje rynkowe podane na niniejszych stronach internetowych nie stanowią porady inwestycyjnej. Trade5000 nie popiera ani nie zatwierdza informacji rynkowych, a my udostępniamy je wyłącznie jako usługę dla Twojej wygody. Trade5000 i dostawcy zewnętrzni nie gwarantują dokładności, aktualności, kompletności ani prawidłowego przebiegu Informacji rynkowych ani nie gwarantują żadnych rezultatów korzystania z informacji rynkowych lub polegania na nich. Informacje rynkowe mogą szybko stać się niewiarygodne z różnych powodów, w tym na przykład ze zmian warunków rynkowych lub sytuacji ekonomicznej. Ani Trade5000, ani Usługodawcy zewnętrzni nie są zobowiązani do aktualizowania jakichkolwiek informacji lub opinii zawartych w jakichkolwiek Informacji rynkowych, a my możemy zaprzestać oferowania Informacji rynkowych w dowolnym momencie bez powiadomienia. Użytkownik zgadza się, że ani Trade5000, ani dostawcy zewnętrzni nie będą w żaden sposób odpowiedzialni za zakończenie, przerwanie, opóźnienie lub niedokładność jakichkolwiek Informacji rynkowych. Użytkownik nie będzie “ściśle łączyć”, redystrybuować ani ułatwiać redystrybucji Informacji rynkowych, ani nie będzie zapewniać dostępu do Informacji rynkowych każdemu, kto nie jest upoważniony przez Trade5000 do otrzymywania Informacji rynkowych.

 

 1. 11. WYKORZYSTANIE I DOSTĘP DO WITRYNY

Jesteś odpowiedzialny za gadżety i urządzenia, za pomocą których możesz uzyskać dostęp do strony internetowej. Może to być komputer osobisty, modem lub telefon, a także inne sposoby dostępu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie opłaty za dostęp i usługi niezbędne do połączenia się z witryną internetową i przyjmuje na siebie wszystkie opłaty związane z dostępem do takich systemów. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wdrożył, planuje działać i utrzymywać odpowiednią ochronę w odniesieniu do bezpieczeństwa i kontroli dostępu do komputera, wirusów komputerowych lub innych podobnych szkodliwych lub niewłaściwych materiałów, urządzeń, informacji lub danych. Wyrażasz zgodę na to, że Trade5000 nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny przed Tobą w przypadku awarii, uszkodzenia lub zniszczenia systemów komputerowych, danych, zapisów lub jakiejkolwiek ich części, za opóźnienia, straty, błędy lub pominięcia wynikające z awarii lub niewłaściwego zarządzania jakiegokolwiek sprzętu telekomunikacyjnego,  komputerowego lub oprogramowania. Użytkownik nie będzie transmitować ani w żaden sposób, bezpośrednio lub pośrednio, narazić Trade5000 lub dowolnego dostawcę usług internetowych Trade5000 na wirusy komputerowe lub inne podobnie szkodliwe lub niestosowne materiały lub urządzenia.

 

 1. 12. Nabycie kontraktu finansowego jest zakończone, gdy umowa finansowa została dostosowana, marża, w zależności od przypadku, została obliczona, a płatność zweryfikowana. Użytkownik zgadza się być w pełni i osobiście odpowiedzialny za należyte uregulowanie każdej transakcji zawartej na koncie w Trade5000.
 • Jesteś odpowiedzialny za upewnienie się, że sam kontrolujesz dostęp do swojego konta oraz że żadna osoba małoletnia lub inna osoba nie ma dostępu do transakcji na stronie internetowej przy użyciu twojego konta.
 • W każdym przypadku sam ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie pozycje znajdujące się w obrocie na twoim koncie oraz za wszelkie transakcje dokonane kartą kredytową przeprowadzone na stronie dla twojego konta.

Zgadzasz się na całkowite zwolnienie Trade5000 ze wszystkich kosztów i strat, które mogą być poniesione przez Trade5000 w wyniku, bezpośrednio lub pośrednio, z powodu niewykonania lub rozliczenia takiej transakcji.

Zgadzasz się, że w przypadku, gdy jakakolwiek umowa finansowa zostanie nabyta lub sprzedana po cenach, które nie odzwierciedlają jej cen rynkowych lub które zostały nabyte lub sprzedane po wyjątkowo niskim poziomie ryzyka (“Mispricing”) ze względu na niewykryty błąd programowania, bug, defekt, błąd lub usterkę w naszym oprogramowaniu do strony internetowej lub z jakiejkolwiek innej przyczyny powodującej błędną wycenę (do celów niniejszej sekcji “Błąd”), Trade5000 zastrzega sobie prawo do anulowania takich transakcji po powiadomieniu Cię o charakterze błędu komputerowego, który doprowadził do błędnej wyceny.

Masz obowiązek zgłaszania do Trade5000 wszelkich problemów, błedow lub podejrzewanych systemow lub innych niedoskonałości, na które możesz doświadczyć Trade5000.

Trade5000 zastrzega sobie prawo do zawieszenia działania tej witryny lub dowolnej jej części lub sekcji. W takim przypadku Trade5000 może, według własnego uznania (z wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia), zamknąć otwarte kontrakty finansowe klientów po cenach, które uważa za sprawiedliwe i rozsądne w takim czasie, i nie można wysuwać roszczeń przeciwko Trade5000 w związku z tym.

Trade5000 może, według własnego uznania, nałożyć limity na konto klienta. Wypłaty kontraktów zostaną ustalone przez Trade5000 poprzez odniesienie do dziennych wartości podanych na tej stronie internetowej, odnoszących się do międzybankowych danych handlowych otrzymanych przez Trade5000 dla wszystkich opcji, z zastrzeżeniem, że Trade5000 ma prawo dokonywać korekty takich danych w przypadku nieprawidłowo wycenionych lub niepoprawnych typograficznie danych.

 

 1. 13. SYTUACJE AWARYJNE

Wyrażasz zgodę na to, że Trade5000 nie będzie w żaden sposób odpowiadać przed Tobą ani przed żadną inną osobą w przypadku działania siły wyższej, ani za działanie jakiegokolwiek rządu lub organu prawnego, ani za awarię lub uszkodzenie lub zniszczenie jego systemów komputerowych. Dane lub zapisy lub dowolne ich części, dotyczące opóźnień, strat, błędów lub zaniechań wynikających z awarii lub niewłaściwego zarządzania jakimikolwiek urządzeniami telekomunikacyjnymi, komputerowymi lub oprogramowaniem. Strony zostaną zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności za częściowe, pełne lub niespełnienie, a także za nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli takie niewykonanie było wynikiem nadzwyczajnych zdarzeń, które miały miejsce po podpisaniu niniejszej Umowy i których nie można przewidzieć ani im zapobiec (klęski żywiołowe, wojny, konflikty zbrojne itp.).

 

 1. 14. PROBLEMY TECHNICZNE

Rozumiesz, że chociaż Internet i sieć WWW są ogólnie niezawodne, problemy techniczne lub inne warunki mogą opóźnić lub uniemożliwić dostęp do witrynysieci Web. Trade5000 nie ponosi odpowiedzialności, a użytkownik zgadza się nie utrzymywać ani nie zabiegać o pociągnięcie Trade5000 ani żadnego z jego agentów lub dostawców usług do jakichkolwiek problemów technicznych, awarii i usterek systemu, awarii linii komunikacyjnej, awarii sprzętu lub oprogramowania lub ich wadliwego działania, problemy z dostępem do systemu, problemy z pojemnością systemu, wysokie zapotrzebowanie ruchu internetowego, naruszenia bezpieczeństwa i nieautoryzowany dostęp oraz inne podobne problemy i defekty. Trade5000 nie przedstawia żadnego oświadczenia ani gwarancji, że strona internetowa zapewni nieprzerwaną i wolną od błędów usługę. Trade5000 nie udziela żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do strony internetowej i jej zawartości, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Nie ograniczając powyższego, Trade5000 nie będzie odpowiedzialny za niemożność realizacji zamówień i wymagań z powodu awarii w działaniu systemów informatycznych spowodowanych błędami technicznymi, które są poza jego kontrolą.

 

 1. 15. LINKI

Trade5000 może udostępniać link do innych stron kontrolowanych lub oferowanych przez strony trzecie. Taki link do strony lub witryn nie jest popieraniem, autoryzacją, sponsoringiem lub afiliacją w odniesieniu do takiej strony, jej właścicieli lub jej dostawców. Trade5000 ostrzega użytkownika, aby upewnić się, że rozumie ryzyko związane z korzystaniem z takich witryn przed pobraniem, używaniem, poleganiem na lub zakupem czegokolwiek przez Internet. Łącza do tych witryn są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika, a użytkownik zgadza się, że w żadnym wypadku nie będzie ponosił odpowiedzialności Trade5000 za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane wykorzystaniem lub poleganiem na wszelki treści, towary lub usługi dostępne w innych witrynach.

 

 1. 16. ZNAKI TOWAROWE I PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie treści, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logo i ikony są własnością firmy Trade5000 lub jej podmiotów stowarzyszonych lub agentów i są chronione prawem autorskim oraz międzynarodowymi traktatami i przepisami.

 • Zgadzasz się nie usuwać żadnych informacji o prawach autorskich lub innych wskazań chronionych praw własności intelektualnej z materiałów drukowanych lub pobieranych z witryny internetowej. Użytkownik nie uzyska żadnych praw własności intelektualnej do lub jakichkolwiek praw lub licencji do korzystania z takich materiałów lub strony internetowej, innych niż określone w niniejszej Umowie.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie zawiera tajemnicę handlową Trade5000, a tym samym wyraża zgodę na zachowanie poufności Oprogramowania przy zachowaniu co najmniej takiego samego poziomu dbałości, jakiego używa się do zachowania poufności danych osobowych. Użytkownik zgadza się poprawnie przekazywać warunki niniejszej Umowy stronom trzecim, ułatwiając ich kontakty z naszym Oprogramowaniem i dołoży wszelkich starań, aby ich dalsze działania były zgodne z warunkami określonymi w niniejszej Umowie.

Obrazy wyświetlane na stronie są własnością Trade5000 lub używane za zgodą. Zgadzasz się nie przesyłać, publikować, powielać, rozpowszechniać żadnych informacji, dostarczać oprogramowania lub inne materiały chronione prawem autorskim lub innym prawem własności intelektualnej (oraz prawem do reklamy i prywatności) bez uprzednej zgody właściciela takich praw i uprzednia pisemną zgodą Trade5000. Zawartość witryny nie powinna być interpretowana jako dostarczająca implikacji lub licencji, prawa do używania dowolnego znaku handlowego bez pisemnej zgody Trade5000 i / lub stron trzecich, które mogą posiadać znaki handlowe. Używanie znaków towarowych lub jakiejkolwiek innej zawartości strony internetowej, z wyjątkiem przypadków tutaj opisanych, jest surowo zabronione.

 

 1. 17. UJAWNIENIE INFORMACJI

Ważne jest, abyś był w pełni świadomy następujących punktów: Pozycja Day-Trading może zostać przedłużona do następnego dnia, jak przedstawiono Ci na stronie. Takie przedłużenie podlega Opłacie za odnowienie (Opłata za przewalutowanie) w wysokości i czasie określonym na stronie. Trade5000 za pośrednictwem platformy transakcyjnej Trade5000 pobiera opłatę za przeniesie transakcji z dostępnych środków na koncie posiadanym w Trade5000. Jeśli Trade5000 nie będzie w stanie pobrać takich opłat, Trade5000 zastrzega sobie prawo do zamknięcia części lub wszystkich otwartych pozycji.

Odpowiadasz za terminową spłatę wszystkich prowizji za przekazanie transakcji, nawet jeśli wszystkie poprzednio otwarte transakcje są nieopłacalne. Rezultatem powyższego jest to, że nawet niewielka fluktuacja rynku może oznaczać znaczne zyski, gdy te wahania są na Twoją korzyść, ale może to również oznaczać znaczne straty, jeśli wahania są na twoją szkodę. Nie istnieje żaden system, który mógłby zapewnić, że transakcje na rynku walutowym przyniosą Ci ogromne korzyści, nie można też zagwarantować, że twoje transakcje przyniosą pozytywne rezultaty. Kwota, którą można stracić w transakcji obciążonej ograniczonym ryzykiem, nigdy nie będzie bardziej znacząca niż kwota, którą można stracić w transakcjach bez wcześniej ustalonego limitu strat. Nawet jeśli zakres strat może podlegać uzgodnionemu limitowi, ryzyko poniesienia strat może być wyższe, a strata może wystąpić w stosunkowo krótkim czasie. Jest możliwe, że niektóre niekorzystne sytuacje na rynku mogą wystąpić w stosunkowo krótkim czasie, powodując całkowitą utratę inwestycji. Ponieważ złożenie dodatkowej gwarancji nie jest w tym przypadku obowiązkowe, Trade5000 zastrzega sobie prawo do zamknięcia zaległych sald bez zgody klienta. Przedstawione tu informacje o ryzyku nie odzwierciedlają wszystkich ryzyk, a także innych ważnych aspektów nierozerwalnie związanych z rynkiem akcji. Dlatego przed rozpoczęciem handlu należy szczegółowo poznać specyfikę handlu na giełdzie. Powinieneś zawrzeć Umowę dotyczącą otwierania i / lub zamykania transakcji na rynku tylko wtedy, gdy masz całkowitą pewność co do wielkości możliwego ryzyka i konsekwencji oraz szczegółowego zrozumienie zakresu i zasięgu Twoich praw i obowiązków. Produkty oferowane na tej stronie to wyłącznie “Day Trading” i “Limit orders”. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tych produktów, zapoznaj się z naszym przewodnikiem i / lub naszym glosariuszem.

 • NIEAKTYWNE KONTA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że każdy rachunek handlowy posiadany w Spółce, w którym nie dokonano transakcji i / lub złożył depozyt na okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych, zostanie uznany przez Firmę za Konto NieaktywnePonadto potwierdzasz i zgadzasz się, że takie Nieaktywne Konta będą podlegać 50 (pięćdziesięciu) opłatom manipulacyjnym, dokładna opłata będzie zależna od waluty Rachunku Klienta. Ponadto zgadzasz się, że wszelkie Konta Nieaktywne, które mają zerowy bilans / kapitał własny, będą uważane za Konta Uśpione. W celu reaktywacji konta nieaktywnego i / lub nieaktywnego musisz skontaktować się ze spółką.

Konto zostanie ponownie aktywowane, jeśli razie potrzeby na żądanie Spółki    zostanie dostarczona niezbędna dokumentacja Klienta.

 • KOSZTY I OPŁATY

Zgodnie z niniejszą Umową należy okresowo uiszczać opłaty i inne prowizje przewidziane i nałożone przez organizację rozliczającą, a także naszą Spółkę. Przed wprowadzeniem zmian użytkownik zostanie powiadomiony o wszelkich zmianach. Dokładna kwota będzie zależała od waluty Twojego konta.

W chwili obecnej istnieją takie prowizje i opłaty:

 • Prowizja dla zysku

Handel na naszej platformie podlega prowizji w zależności od wysokości zysku. Wysokość tej prowizji wynosi od 1,50 (minimum) do 5,00 (maksimum) jednostek w walucie Twojego konta dla jednej transakcji handlowej.

 • Opłata za utrzymanie

Spółka pobiera miesięczną prowizję za obsługę rachunku Klienta w wysokości 20 jednostek w walucie rachunku Klienta. Te środki są wycofywane z konta pierwszego dnia miesiąca. Jeśli Klient rozpocznie handel po pierwszym dniu miesiąca, kwota prowizji zostanie ponownie obliczona w zależności od liczby dni pozostałych do końca miesiąca. W przypadku zapłaty podatku od wartości dodanej lub innych zobowiązań podatkowych związanych z transakcją dokonaną w twoim imieniu, a także wszelkich innych działań podjętych na podstawie niniejszej Umowy, kwota ta musi zostać w całości wypłacona przez Ciebie. W związku z tym należy wypłacić Spółce odpowiednią kwotę natychmiast po otrzymaniu wniosku, a Spółka będzie miała pełne prawo do usunięcia brakującej kwoty z konta (z wyjątkiem podatków od dochodu i zysków zapłaconych przez Spółkę).

 • Opłata konserwacyjna

Spółka nalicza opłatę za zarządzanie i utrzymanie rachunku Klienta miesięczną opłatą za konserwację w wysokości 20, opłata ta zostanie odliczona w pierwszym dniu miesiąca. W przypadku, gdy Klient rozpoczyna handel po pierwszym dniu miesiąca, zostanie ona proporcjonalnie naliczona za pozostałe dni, zgodnie z tym, ile dni pozostało w miesiącu. W przypadku zapłaty podatku od wartości dodanej lub innych zobowiązań podatkowych związanych z transakcją dokonaną w Twoim imieniu, a także wszelkich innych działań wykonywanych na mocy niniejszej Umowy, odpowiednia kwota musi zostać w pełni opłacona przez Ciebie. W związku z tym musisz zapłacić Firmie odpowiednią kwotę natychmiast po złożeniu wniosku, a Spółka będzie miała pełne prawo do pobranie brakującej kwoty z Twojego konta (z wyjątkiem podatków od dochodu i zysków zapłaconych przez Spółkę).

 • Opłata za weryfikację

W przypadku, gdy weryfikacja tożsamości klienta nie została zakończona, opłata w wysokości 50 zostanie obciążona 30 (trzydzieści) dni od daty pierwszego depozytu. Opłata ta będzie potrącana co 30 (trzydzieści) dni z konta klienta. Spółka może, oprócz prowizji i opłat, zapłaconych lub przekazanych Klientowi lub innej osobie w imieniu Klienta, zapłacić i / lub otrzymywać płatności / prowizje od stron trzecich, pod warunkiem, że świadczenia te mają na celu poprawę jakości usług Klienta i nie powodują konfliktu zobowiązania Spółki do działania w interesie Klienta.

 • Opłaty za wycofanie

Handlowcy, którzy są członkami naszych kont Platinum, Black i VIP, otrzymują pierwsze wypłaty za darmo. Dokładne opłaty i opłaty będą oparte na nominałach walutowych Rachunku Klienta. Wszystkie wypłaty są przyznawane za opłatę serwisową w wysokości 3,5%. W przypadku, gdy ten odsetek (3.5) wynosi 30,00 lub mniej, Klient zostanie obciążony opłatą za pobranie w wysokości 30,00. Dodatkowo maksymalna opłata za usługę wypłaty ograniczona jest do 3 500,00. * Prowizję za wycofanie środków za pośrednictwem przelewu bankowego opłaca klient.

 

 1. 18. NAGRYWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH

Trade5000 rejestruje, według własnego uznania, połączenia telefoniczne z i do swoich biur. Niniejszym zgadzasz się, że rozmowy telefoniczne, przychodzące do Trade5000 oraz wychodzące z Trade5000 są rejestrowane przez Trade5000.

 

 1. 19. DEPOZYTY I WYCOFANIE

Wyrażasz zgodę na to, że wszelkie kwoty przesłane przez Ciebie na rachunkach bankowych Firmy zostaną zdeponowane na twoim koncie transakcyjnym w dniu otrzymania płatności i po odliczeniu opłat / opłat pobierane przez dostawców usług bankowych lub przez innych pośredników uczestniczących w przetwarzaniu płatności. Aby firma zaakceptowała jakiekolwiek depozyty, identyfikacja nadawcy musi polegać na sprawdzeniu i upewnieniu się, że osoba deponująca środki jest Tobą. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, Spółka zastrzega sobie prawo do zwrotu kwoty netto zdeponowanej za pomocą metody zastosowanej przez deponenta. Firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia wypłaty za pomocą określonej metody płatności i zaproponowania innej metody płatności w przypadku konieczności wypełnienia nowego żądania wypłaty. W przypadku, gdy Spółka nie jest w pełni usatysfakcjonowana dokumentacją dostarczoną w związku z wnioskiem o wycofanie, Spółka może zażądać dodatkowej dokumentacji, a jeśli wniosek nie zostanie spełniony, Spółka może wycofać wniosek o wypłatę i odesłać środki z powrotem do Twojego rachuneku handlowego. Po potwierdzeniu wniosku o wypłatę przetworzenie wniosku może potrwać do 15 (piętnastu) dni roboczych. Po zatwierdzeniu wniosku należy odczekać maksymalnie 15 (piętnaście) dodatkowych dni roboczych przed uzyskaniem środków na koncie. Jeśli wycofanie środków na kartę bankową z powodu pewnych okoliczności zostało odrzucone, dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać ten problem tak szybko, jak to będzie możliwe. Jeśli wypłata środków na konto bankowe została z dowolnego powodu anulowana przez bank, Spółka natychmiast zwróci środki na twoje konto handlowe i zastrzega sobie prawo do wypłaty w inny sposób lub do innego źródła po zwróceniu środków na konto firmowe. Rozumiesz i akceptujesz, że opłaty mogą być pobierane za przepływ środków pieniężnych, które płaci Klient. Użytkownik zgadza się zrzec wszelkich swoich praw do otrzymania odsetek uzyskanych ze środków przechowywanych na Rachunku bankowym, na których przechowywane są środki.

Minimalne kwoty wypłat

Kiedy wypłacasz środki z konta Trade5000, wymagana jest minimalna kwota wypłaty w wysokości 50,00. Dokładne minimum będzie oparte na nominałach walutowych Rachunku Klienta.

Polecenia wypłaty: Dostarczenie dokumentacji jest warunkiem wstępnym, przed wykonaniem zlecenia wypłaty.

 • Wypłata środków na kartę bankową: zgodnie z zasadami naszej firmy, jeśli dokonasz depozytu za pośrednictwem karty bankowej, po wypłacie kwota środków, które wypłacisz, zostanie zwrócona na tę samą kartę bankową. W przypadku wypłaty na kartę bankową dodatkowa prowizja nie jest pobierana.
 • Wypłata środków na konto bankowe: w przypadku, gdy wypłata środków na kartę płatniczą z powodu jakichkolwiek okoliczności zostanie odrzucona, Trade5000 wyśle pieniądze na twoje konto bankowe. Zwracamy uwagę, że wycofanie środków za pomocą przelewu bankowego trwa dłużej, ze względu na dodatkowe procedury bezpieczeństwa i niezbędną dokumentację wymaganą od Klienta.
 • Wypłacanie środków na konto skrill: jeśli dokonałeś depozytu za pomocą elektronicznego systemu skrill, kwota wypłaconych środków zostanie zwrócona do tego samego skrill.
 • Wypłata środków na konto bankowe: jeśli dokonałeś wpłaty za pośrednictwem przelewu bankowego – Trade5000 będzie wypłacać środki na to samo konto bankowe, z którego dokonano wpłaty. Wypłata środków na rachunek bankowy może potrwać dłuższy czas ze względu na dodatkowe procedury bezpieczeństwa i dokumentację wymaganą od Klienta.

Jeżeli oferta bonusowa nie jest sprzeczna z procedurą wypłaty, konto jest weryfikowane, kwota określona do wypłaty nie przekracza kwoty bieżącego salda dostępnego do wypłaty, – procedura wypłaty potrwa do 5-6 dni roboczych. Nasza firma wycofuje środki od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt). Jeśli minęło 5-6 dni roboczych, a Twoja prośba o wypłatę nie została jeszcze przetworzona, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected], aby dowiedzieć się, jakie warunki należy spełnić, aby wniosek został zaakceptowany. Jeśli proces wypłaty zostanie zakończony i otrzymałeś potwierdzenie, że środki zostały wysłane, ale po 15 dniach roboczych nie dotarły na Twoje konto bankowe, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected], a my dostarczymy potwierdzenie wysłanie środków.

Różnica między kwotą depozytu a kwotą wykazaną w bilansie

W zależności od waluty konta, w momencie depozytu z karty bankowej, kwota, która jest nieco inna niż kwota wpłaty, może zostać wypłacona. Jest to prowizja za konwersję i prowizję, która jest pobierana przez firmę obsługującą Twoją kartę. Akceptując niniejszą Umowę, zgadzasz się, że takie zmiany mogą mieć miejsce, i potwierdzasz, że nie sprzeciwisz się powyższym opłatom.

Przelewy bankowe

Zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi zwalczania prania pieniędzy, jeśli dokonujesz depozytu za pośrednictwem przelewu bankowego, musisz użyć konta bankowego zarejestrowanego na Twoje nazwisko oraz w kraju, którego jesteś obywatelem lub rezydentem. Musisz podać nam potwierdzenie ze szczegółami przelewu. Jeśli nie możesz potwierdzić SWIFT, może to doprowadzić do zwrotu wpłaconej kwoty, co oznacza, że środki nie zostaną odzwierciedlone na Twoim saldzie w Trade5000. Należy pamiętać, że wypłata środków nastąpi na rachunek bankowy, z którego środki zostały otrzymane przez naszą firmę.

Alternatywne metody płatności: podczas dokonywania depozytów za pomocą jakiejś innej metody, a nie za pośrednictwem kart kredytowych i / lub banków, użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że przestrzega zasad korzystania z takiej usługi, w tym między innymi opłat i innych ograniczeń. Trade5000 zastrzega sobie prawo do wycofania środków nie ze źródła użytego do początkowego depozytu, zgodnie z zasadami Trade5000 i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi zwalczania prania brudnych pieniędzy.

 

 1. 20. SPECJALNE PROPOZYCJE I BONUSY

Trade5000 proponuje różnego rodzaju programy bonusów i propozycje swoim traideram, a także nowicjuszom.

Wszystkie bonusy – to ograniczone w czasie propozycje, warunki których mogą być zmienione, o czym Klientów zawiadamiają z pomocą piśma.

Warunki, wymogi i konieczny obrót handlowy Bonusów i propozycji bonusnych wahają się zależnie od sumy Bonusu i sumy Depozytu. Różne programy bonusów nadają się nie tylko w szczególnych wypadkach i będą dodane na handlowy rachunek klientów w jednej z następnych form :

 • Bonus handlowy: dodana na bilans suma bonusu handlowego zależy od sumy depozytu i warunków bonusnej propozycji, w ramach której bonus był zaproponowany firmą Trade5000. Bonus handlowy to możliwość dla każdego traidera handlować dużą objętością i mieć elastyczny kapitał na rynku. Aż obrót nie będzie zrobiony, traider nie ma możliwości  wycofać bonus handlowy czy dochód. W przypadku jeśli traider wycofuje pozostałość osobistych kosztów do osiągnięcia koniecznego handlowego obrotu – bonus będzie automatycznie skasowany. Proszimy zwrócić uwagę, że najpierw handlujesz z realnym bilansem, i tylko po tym środkami bonusowymi. Cały otrzymany dochód dodaje się do bilansu bonusowego dopóki jest nie dosięgnięty konieczny obrót handlowy.
 • Bonus odłożony: suma pieniędzy, przewidziana propozycją bonusową, będzie dodana na rachunek po osiągnięciu koniecznego obrotu handlowego. Bonus odłożony nie przewiduje żadnych ograniczeń dla rachunku handlowego Klienta, dlatego znajduje się oddzielnie od rachunku Klienta, dopóki konieczny handlowy obieg nie będzie osiągnięty.To pozwala naszym klientom korzystać ze swoich środków i wypłacać ich odpowiednio do procedury wycofania środków.

Prosimy zwrócić uwagę, propozycje bonuse są ograniczone w czasie, a także obowiązkowym warunkiem użycia i realizacji bonusu jest osiągnięcie obrotu handlowego. Szczegóły otrzymanego bonusu możesz sprawdzić w Raportach.

Musisz być ostrożny, gdy handlujesz śriodkami bonusowymi. To rzeczywiście atrakcyjna propozycja handlować z 15 000 dolarów USA, kiedy faktyczni zdeponowałeś ogółem na 10 000 dolarów. Możesz, jak zarobić, tak i stracić. Handel opcjami może być ryzykowny. Należy podejść do handlowania z pewnością i odpowiedzialnością, żeby uniknąć strat.

 • Bonus, wydany nowicjuszom, powołany dodawać nowym klientom dodatkową motywację do otwierania swoich pierwszych pozycji, wykorzystując pieniądze bonusowe, które Trade5000 oferuje im tylko dopóki oni nie przyzwyczają się do handlu na platformie Trade5000.
 • Trade5000 również ma specjalne ugody z niektórymi Affiliatami i firmami Affiliatów, nadając ich klientom specjalny bonus. Polecamy również zapoznać się z programem Trade5000 “Poleć znajomemu”, żeby zrozumieć, jakim sposobem Twoi znajomi mogą zostać naszymi klientami i zarabiać razem z Tobą.
 • Prosimy zapoznać się ze wszystkimi warunkami, dotyczącymi bonusów i propozycji bonusowych, za nim przyjmować ich. Nie jesteś zobowiązany wykorzystywać bonus. Bonus handlowy nie jest obowiązkowy dla wszystkich właścicieli kont handlowych. Każdy bonus wymaga osiągnięcia obrotu handlowego przed tym, jak on będzie wykorzystany właścicielem rachunku. Przyjmując bonus, zgadzasz się z warunkami otrzymania bonusu.
 • Prosimy uważnie przeczytać warunki, za nim zgodzisz się na uczestnictwo w programach bonusowych i otrzymaniu specjalnej propozycji czy środków bonusowych.
 • Bonusy są zapisywane na koncie klienta zgodnie z warunkami oferty złożonej klientowi, takich jak dokonywanie minimalnych depozytów i / lub kupowanie minimalnej liczby opcji w określonym przedziale czasowym itp.
 • Trade5000 stawia warunki dla propozycji bonusów. Przykład: depozyt + bonus x 40 = konieczny obrót dla wycofania środków.
 • Trade5000 zachęca swoich klientów do uczestnictwa w propozycjach  bonusowych i programach, lecz nadużycie dowolnymi propozycjami może doprowadzić do skasowania bonusu albo zamknięcia rachunku klienta na platformie Trade5000.
 • Dowolne próby oszustwa, manipulowania, arbitrażu w odwrotnym trybie czy inne formy oszukańczej działalności przy użyciu bonusu, anulują rachunek i otrzymany dochód.

Trade5000 zastrzega sobie prawo do wycofania bonusu w przypadku nadużycia oferty specjalnej i / lub jeżeli warunki tej oferty nie są spełnione. Rozwiązanie Trade5000 – jeśli takie przypadki będą – jest ostateczne.

Trade5000 zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany warunków oferty bonusowej w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

W przypadku, gdy klient chce wycofać całą zainwestowaną kwotę lub jej część, ale w tym czasie warunki przyznawania premii nie zostaną spełnione, zostaną podjęte następujące działania:

 • Bonus lub inne oferty specjalne zostaną natychmiast anulowane.
 • Odpowiedzialność za straty jest przypisana do klienta (posiadacza rachunku).
 • Zysk zostanie anulowany i odjęty z konta klienta. Akceptując bonus i zgadzając się na ofertę bonusową, akceptujesz powyższe warunki.

Uwaga:

* Jeśli wymagany obrót nie zostanie spełniony przy składaniu wniosku o wypłatę środków, wniosek o wypłatę zostanie automatycznie odrzucony.

* Trade5000 nie zaleca przyjmowania premii, jeśli nie wiesz, jak z niej korzystać, aby działała zgodnie z Twoimi zainteresowaniami i zgodnie z powyższymi warunkami.

* Po dodaniu bonusu do Twojego rachunku handlowego, nie można go wycofać w żadnych okolicznościach. Brokerzy Trade5000 nie mają możliwości usunięcia bonusu. Jeśli otrzymasz bonus, nie możesz go anulować.

 

 1. 21. ZAMKNIĘCIE KONTA/RACHUNKU HANDLOWEGO

Ta umowa obowiązuje tylko do momentu zamknięcia konta.

Ty lub Trade5000 możesz zawiesić lub zamknąć konto w dowolnym momencie z dowolnego powodu lub bez powodu. W przypadku, gdy wszelkie zmiany Umowy są wymagane w wyniku zmian w ramach prawnych, Spółka powiadomi Użytkownika o odpowiedniej zmianie za pośrednictwem strony internetowej i / lub poczty elektronicznej. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, możesz wypowiedzieć Umowę w ciągu 5 (pięciu) dni od daty powiadomienia, wysyłając nam wiadomość e-mail i pod warunkiem, że wszystkie otwarte pozycje są zamknięte z Twojej strony. Po upływie powyższego okresu, jeżeli Klient nie zgłosił zastrzeżeń, przyjmuje się, że zgadza się i / lub akceptuje treść poprawki.

Za wyjątkiem wycofania zgromadzonych środków, nie zostanie przyznane żadne inne prawo zgodnie z polityką wypowiedzenia świadczenia usług.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia wszystkich lub osobnych aspektów naszej Witryny w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

 

 1. 22. PROCEDURA ZAMKNIĘCIA KONTA

Ty lub Trade5000 masz prawo zamknąć lub anulować swoje konto i otrzymywanie usług świadczonych przez naszą firmę w dowolnym momencie z dowolnego powodu lub bez powodu. Aby zamknąć konto, skontaktuj się z nami.

*W przypadku aktywacji konta handlowego, Umowa może zostać rozwiązana, pod warunkiem, że Twoje konto zostanie w pełni potwierdzone oraz wszystkie otwarte pozycje zostaną zamknięte z Twojej strony. Ta decyzja jest ostateczna, wiążąca i nie może być podważona.

 

 1. 23. POLITYKA ROZPATRYWANIE SKARG

Klient wysyła wszystkie skargi na adres mailowy [email protected]. Firma  rozpatrywa skargi w ciągu tygodnia. W tym czasie Trade5000 przetwarza niezbędne informacje: sprawdza wszystkie transakcje, słucha nagrań telefonicznych i przegląda stosowną dokumentację, a Klient musi być w kontakcie i być gotowym do dostarczenia wszelkich dodatkowych informacji lub dokumentów, które Trade5000 może zażądać od niego. Niniejszym Klient wyraża zgodę na rozpatrywanie reklamacji jakiegokolwiek rodzaju bezpośrednio w Trade5000 bez angażowania stron trzecich.

 

 1. 24. POLITYKA POWROTU ŚRODKÓW

W pewnych wyjątkowych okolicznościach przewidzianych w niniejszej Umowie Trade5000 może zwrócić płatności dokonane za pomocą karty bankowej. W takim przypadku środki zostaną zwrócone na kartę, z której dokonano depozytu.

 • Klient ma prawo zamknąć swoje konto w dowolnym momencie, kiedy chce. Trade5000 zatwierdzi zamknięcie konta, jeśli: a. nie ma aktywnych inwestycji; b. obecnie nie są prowadzone dochodzenia dotyczące sytuacji związanych z jakimkolwiek postanowieniami obecnej umowy.
 • W przypadku gdy niema żadnych zadłużeń lub sporów dotyczących konta klienta Trade5000 zobowiązuje się do zamknięcia konta na żądanie Klienta.
 • Jeśli konto Klienta zostało zawieszone z powodu naruszenia obecnej Umowy o świadczenie usług online lub z powodu jakiegokolwiek innego naruszenia, w żadnym wypadku nie zostanie przyznany zwrot pieniędzy.
 • Trade5000 nie musi podlegać zwrotowi śriodków w przypadku, gdy szkoda została spowodowana zarówno z powodu przewidzanego, jak i z powodu nieprzewidzianego.
 • Wniosek o zwrot może zostać złożony w przypadku, gdy depozyt został złożony przez stronę trzecią, a nie przez Klienta. W takim przypadku środki zostaną zwrócone do źródła depozytu. Zwrot zostanie dokonany w całości, chyba że zostanie podjęta inne decyzja.
 • Przetwarzanie żądań zwrotu może potrwać do 6 dni roboczych. Ale pod warunkiem, że konto klienta jest w pełni potwierdzone, klient wysłał wniosek o wypłatę środków za pośrednictwem Trade5000, żądana kwota jest dostępna do wypłaty i nie ma obecnie aktualnych bonusów, zgodnie z warunkami, których zadeklarowana kwota nie może zostać pobrana z konta. (Punkt 19).
 • Wszystkie pozostałe wnioski będą rozpatrywane i przetwarzane jako standardowe wycofanie środków, zgodnie z przewidzianymi procedurami.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi zwalczania prania pieniędzy Trade5000 może przekazywać środki wyłącznie na konto bankowe zarejestrowane na Twoje nazwisko. Trade5000 może wymagać dodatkowych informacji lub dokumentacji w celu wypłaty środków. Dokumenty należy przesłać na adres e-mail: [email protected]

 

25. Trade5000 zgłasza wymaganą dokumentację od klientów po dokonaniu pierwszej wpłaty w celu zweryfikowania konta. Ta dokumentacja służy wyłącznie do weryfikacji konta, następnie Trade5000 dokonuje archiwizowanie dokumentów i przechowuje ich jako zaszyfrowane dane w bezpiecznym środowisku. Weryfikacja konta odbywa się na dwóch poziomach:

 • Dokumenty, które są potrzebne dla identyfikacji klienta : dowód osobisty lub paszport oraz czynny  rachunek za media (np. faktura za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon stacjonarny, internet)/wyciąg z konta bankowego.
 • Sprawdzenie karty bankowej: kopie obu stron karty bankowej, na których są odzwierciedlone ostatnie cztery cyfry numeru karty, data ważności karty, imię i nazwisko klienta. Poza tym, Klienci muszą potwierdzić każdą transakcję, która zrobiona z pomocą karty kredytowej, podpisawszy Deklarację Depozytów, którą Trade5000 wysyła na pocztę mailową po spełnieniu nowej transakcji. Klienci, które nie wysyłają niezbędnej dokumentację, mogą być pozbawione możliwości korzystać usługami firmy, handlować, a konto handlowe będzie zamrożone dopóki proces weryfikacji konta handlowego nie będzie dokonany.
 • Klient zobowiązany wykorzystać tylko należące mu finansowe źródła i dokonywać wpłatę w imieniu własnym. Trade5000 zostawia za sobą prawo zwracać środki na źródło depozytu, wykorzystywane przez klienta. Wyjątkiem do tej reguły są wypadki, jeśli depozyt jest zrobiony za pomocą trzeciej osoby czy jeśli Klienci znajdują się w małżeńskich stosunkach z osobą, za pomocą której był dokonany depozyt.

 

26. Zasady zwalczania prania pieniędzy: Trade5000 wdraża program zwalczania prania pieniędzy, który obejmuje następujące zasady we wszystkich jurysdykcjach, w których podmiot prowadzi działalność:

 • Pisemne instrukcje dotyczące zasad i procedur zwalczania prania pieniędzy.
 • Mianowanie urzędnika odpowiedzialnego za sprawozdawczość w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • Niezbędne sprawdzanie i identyfikacja klienta.
 • Współpraca z władzami, zgłaszanie podejrzanych transakcji i zgłaszanie się do właściwego organu, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do podejrzeń lub podejrzenia, że przestępstwo związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu zostało popełnione lub ma miejsce.
 • Prowadzenie dokumentacji i utrzymywanie wymaganych danych.
 • Regularne szkolenie personelu.
 • Brak aktywności z bankami – zasłonami (zgodnie z definicją zawartą w Zaleceniach FATF 40).
 • Niezależne departamenty ds. Przeglądu programów przeciwdziałających praniu pieniędzy dotyczących kwestii / audytów zgodności, a także zewnętrznych przeglądów przeprowadzanych przez organy regulacyjne / audytorów zewnętrznych.

 
27. Niniejsza Umowa będzie interpretowana, egzekwowana i regulowana zgodnie z prawem Estonii, pomimo wszelkich zasad konfliktu praw.
Każda ze Stron niniejszym bezwarunkowo

 • zgadza się, że wszelkie działania lub postępowania będą przedkładane wyłącznie właściwym sądom Estonii (“sądów”), a także odmawia w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo protestowania lub nie zgadzania się z wyrokami lub rozprawami, i bezwarunkowo odrzuca roszczenia do decyzji Sądu;
 • uznają kompetencje takich sądów;
 • wyraźnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji takich sądów w jakimkolwiek roszczeniu lub postępowaniu;
 • zgadza się, że wszelkie decyzje dotyczące takich roszczeń lub postępowań wnoszonych do sądów są ostateczne i nieodwołalne.

Niniejsza Umowa jest w języku angielskim. W przypadku rozbieżności między oryginalną i przetłumaczoną wersją niniejszej Umowy, obowiązuje wersja angielska.

You are running an outdated version of Internet Explorer.

Please upgrade to the latest version or use one of the next browsers:

Update Recommended Browsers: Google Chrome, Firefox, Opera